KARTARPUR SAHIB
A CORRIDOR TO INTERNATIONAL PEACE

ਕਰਤਾਰਪੁਰ -ਜਗਤ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ

 |  Home | Campaign Latest | Location | Photos | Videos |History | Peoples Longing | Bridge that was | Gateway to Peace | Pakistan's Reaction |  Parallels | PRESS | Publications | Organisations | Sangat  | Others | Reaction of Indian Govts. About us | Contact us |

 

ਘਰ

ਲਹਿਰ ਤੇ ਤਾਜਾ ਤਰੀਨ

 ਕਿਥੇ ਵਾਕਿਐ

ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋਲ ਪਈਆਂ

ਪਿਛੋਕੜ

ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ
 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ

ਇਕ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਅਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਜਰੀਆ

ਹੋਰ ਸਮਾਨ
ਅੰਤਰ ਕੇਸ

ਵੀਡੀਓ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ

ਸੰਸਥਾ

ਸੰਗਤ
ਹੋਰ ਸੱਜਣ
ਭਾਰਤੀ ਨਜਰੀਆ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ  

ਸੰਪਰਕ ਰਾਫਤਾ

KARTARPUR SAHIB
A CORRIDOR TO INTERNATIONAL PEACE

ਕਰਤਾਰਪੁਰ -ਜਗਤ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ

 |  Home | Campaign Latest | Location | Photos | Videos |History | Peoples Longing | Bridge that was | Gateway to Peace | Pakistan's Reaction |  Parallels | PRESS | Publications | Organisations | Sangat  | Others | Reaction of Indian Govts. About us | Contact us |

 

ਪੰਜਾਬੀ

ਘਰ

ਲਹਿਰ ਤੇ ਤਾਜਾ ਤਰੀਨ

 ਕਿਥੇ ਵਾਕਿਐ

ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋਲ ਪਈਆਂ

ਪਿਛੋਕੜ

ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ

ਇਕ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਅਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਜਰੀਆ

ਹੋਰ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਕੇਸ

ਵੀਡੀਓ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ

ਸੰਸਥਾ

ਸੰਗਤ
ਹੋਰ ਸੱਜਣ
ਭਾਰਤੀ ਨਜਰੀਆ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ  

ਸੰਪਰਕ ਰਾਫਤਾ

KARTARPUR SAHIB
A CORRIDOR TO INTERNATIONAL PEACE

ਕਰਤਾਰਪੁਰ -ਜਗਤ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ

 |  Home | Campaign Latest | Location | Photos | Videos |History | Peoples Longing | Bridge that was | Gateway to Peace | Pakistan's Reaction |  Parallels | PRESS | Publications | Organisations | Sangat  | Others | Reaction of Indian Govts. About us | Contact us |

 
 Organisations agitating for Corridor

ਪੰਜਾਬੀ

ਘਰ

ਲਹਿਰ ਤੇ ਤਾਜਾ ਤਰੀਨ

 ਕਿਥੇ ਵਾਕਿਐ

ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋਲ ਪਈਆਂ

ਪਿਛੋਕੜ

ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ

ਇਕ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਅਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਜਰੀਆ

ਹੋਰ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਕੇਸ

ਵੀਡੀਓ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ

ਸੰਸਥਾ

ਸੰਗਤ
ਹੋਰ ਸੱਜਣ
ਭਾਰਤੀ ਨਜਰੀਆ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ  

ਸੰਪਰਕ ਰਾਫਤਾ

KARTARPUR SAHIB
A CORRIDOR TO INTERNATIONAL PEACE

ਕਰਤਾਰਪੁਰ -ਜਗਤ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ

ਪੰਜਾਬੀ

KARTARPUR SAHIB
A CORRIDOR TO INTERNATIONAL PEACE

ਕਰਤਾਰਪੁਰ -ਜਗਤ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ

ਪੰਜਾਬੀ

 

 

MAY BE IT IS A THOUSAND YEAR OLD: KALA MEHAR - BHAKNA

Bhakna is yet another example of indifference of Punjab's scholar to this fine subject of Archaeology. Bhakna is merely 10 Kms away from the so called centre of learning the Guru Nanak University Amritsar. And I can say with certainty that no historian from University might have ever visited this village.

Since the Punjab  mutinied against Delhi centre only a few years ago, unfortunately every 'obedient scholar' is focussed on only one point i.e the unity and integrity of India. It is for this reason that Punjab's universities are not able to focus on Punjab issues. You review the work of universities and you will find this is the key to projects. Perhaps these scholars believe that working on Punjab issues is again a war against India. I find many history scholars devoted to projects such as freedom struggle. Surprising indeed you won't find any historian coming out of the university campus to have a glimpse of Punjab archaeology around. Every day we are loosing precious monuments. You can't expect an illiterate farmer to protect your history. I am sure it will surprise the Punjabis when I inform them that no meaningful archaeological survey has ever been conducted by the Govt after 1970.

Anyone going to village Bhakna can't ignore the Kala Mehar cluster of temples and tank because it is right on the road from Amritsar to Bhakna village.

It is a legend that Kala Mehar was the ancestor of the Sandhu tribe of the Jatts. It is also believed that Bhakna village is named after a man who had seven brothers: Khasa, Cheecha ....

To me Kala Mehar is old site and must have been the pleasure spot of some Jatt feudal or king. The kind of tank the sarovar we find here is often attached to palaces. We also find a separate enclosure for women folk to bath. The devotee Hindus also confirmed that idols of dieties were installed in recent years. But in one of the room ceiling and walls we find beautiful frescos of Hindu deities.

All that surprised me was presence of 'Kushan brand of big bricks' here and there though the structures are built with Nanakshahi bricks. I can therefore believe that older structures existed here which were later replaced with nanakshahi bricks. May be the site is about  a 1000 year old. Only an archaeologist can tell.

Here are a few photographs from Bhakna village

Kala Mehar the site at Bhakna right on the road: Stupid people have added a new structure rather than conducting the restoration work. I was told the Govt has given a grant

 

Kala Mehar

 

A Temple/ A room

 

A Temple/ A room

 

The Hindu priest from Bengal going inside to fetch prasad for me. He returns with a delicious apple

 

A Temple/ A room

 

My camera peeps inside the basement room with no opening

 

A Temple/ A room--There is a room below also with no opening. This again is a proof of site being older than a 1000 years. A lot of earth filing since the construction of original built.

 

there was once A Temple/ A room

 

A fresco : is it Brahma?

 

A fresco : It is Shiva Parvati

 

A fresco : is it Inder?

 

A fresco : is it Radha Krishan?

 

 

A zand tree near an old tomb. Remember all Jatts were Hindus before the advent of Islam and Sikhism

 

I am proud of my common people who respect all faiths: It is a muslim mazar

Again a Muslim monument. In hurry I could not gather details

Kushan brand bricks seen scattered here and there. They tell the structure might have been a 1000 year old

 

 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Historical Bhakna village a victim of govt apathy, public ignorance         

Written by Varinder Walia, The Tribune India  

Thursday, 14 July 2005

 

 

Rutted and bumpy four-kilometre approach road from Amritsar-Lahore Marg takes you to the ancient village, Bhakna, believed to be as old as Amritsar city itself. Bhakna is the ancestral village of Baba Sohan Singh Bhakna, founder-President of the Ghadar Party.

 

The village, once a centre of higher learning, was also called Kashi in the olden days. Famous pandits from all over the sub-continent used to visit Bhakna for discourses.

 

The magnificent ancient Krishna Temple in the village, made with Nanakshahi bricks, which find mention in the Punjabi folk songs, is considered enough proof of its historicity.

 

However, the ancestral village which is only seven kilometers (crow fly) from the Pakistani border seems to have been forsaken by the district administration and state as well. The historical but neglected village, which is known for being a harbinger of freedom movement, could not witness any development after independence. The tall claims made by the then Chief Ministers Partap Singh Kairon, Beant Singh and Parkash Singh Badal notwithstanding, the village is a classic example of 'neglected countryside' in independent India.

 

Ram Lubhaya Sharma, a retired teacher and president, Baba Sohan Singh Bhakna Memorial Committee, said the village was named after one of the seven bothers, born in the area. The names of other brothers were Khasa and Cheecha (both villages bearing these names are few kilometres from Bhakna).

 

The border village had a good Hindu population of all castes that witnessed large-scale migration during the heydays of militancy. The village had a bustling bazaar ' a great attraction for adjoining villages, before it was hit hard by militancy. Incredibly, the village has produced more than 300 teachers who have excelled in the field of education. Credit for making Bhakna as one of the most educated villages of the state goes to Baba Bhakna who had made special efforts in this regard throughout his life. Even in his old age, Baba Bhakna would impart education to the wards of freedom fighters, providing them boarding and lodging in the village itself.

 

The villagers claim that Bhakna village was once devastated during the olden days and the 'theh' (big mound) on the outskirts is a testimony to this theory. Unlike Ucha Pind Sanghol, archeological department has failed to carry out any excavation of the big mound to establish its prehistoric civilisation. It is believed that after the large-scale destruction, the Bhakna village was moved to the adjoining plains.

 

The beautiful frescos in the ancient Hindu temple in this border village stand damaged, thanks to the indifferent approach of its caretakers. The magnificent talab (holy tank), made of Nanakshahi bricks, is also in bad shape. The temple complex, made of Nanakshahi bricks, houses Shiva, Krishna, Sandhu and Hanuman temples. It has been whitewashed from inside and outside without caring about its heritage importance. The name of this historical temple also finds mention in the Punjabi folk songs. The temple was considered a great landmark in the border belt. The temple complex also houses the religious place, believed to have been constructed in the memory of Kala Mehar, ancestor of Sandhus. Shockingly, the idols of Krishna, Hanuman and other gods and goddesses have been freshly painted. The publicity material written on the outer wall of the structure is an eyesore.

 

The village is a true example of 'unity in diversity'. Even as ten million people, including Hindus, Muslims and Sikhs, were massacred during the communal frenzy at the time of Partition, Baba Sohan Singh Bhakna formed Aman Sabhas (Peace Committees) and helped to send many Muslims safely to the newly-created Pakistan.